Διατήρηση και προστασία του περιβάλλοντος και πρόληψη κινδύνων