Προσβασιμότητα

Στόχος μας είναι να εφαρμόσουμε τις Κατευθυντήριες γραμμές για την προσβασιμότητα του περιεχομένου του Διαδικτύου (WCAG) (έκδοση 1.0) που εξέδωσε η World Wide Web Consortium (W3C, Κοινοπραξία Παγκόσμιου Ιστού) στο πλαίσιο της Πρωτοβουλίας για την προσβασιμότητα του Διαδικτύου (WAI). Προσπαθούμε ώστε ο ιστότοπός μας να  ανταποκρίνεται στο επίπεδο συμμόρφωσης Α (προτεραιότητα 1), δηλαδή να πληρεί τα βασικά κριτήρια που θέτουν οι προαναφερθείσες κατευθυντήριες γραμμές του WCAG. Περισσότερες πληροφορίες και αναλυτική ενημέρωση θα βρείτε στο παρακάτω link: http://www.w3c.gr/wai/translations/wcagoverview.html