Χρήσιμα αρχεία

ΟΔΗΓΟΙ

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

ΛΟΓΟΤΥΠΑ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΑΦΙΣΣΑ

Επικοινωνιακή Στρατηγική Πρόγραμμα Συνεργασίας Interreg V-A «Ελλάδα-Κύπρος 2014-2020 1. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 1299/2013 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 17ης Δεκεμβρίου 2013 περί καθορισμού ειδικών διατάξεων για την υποστήριξη του στόχου της Ευρωπαϊκής εδαφικής συνεργασίας από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης.  ΛΟΓΟΤΥΠΟ INTERREG:

INTERREG_GREECE-CYPRUS_LOGO (PDF)

INTERREG_GREECE-CYPRUS_LOGO (PNG)

INTERREG_GREECE-CYPRUS_LOGO (JPG)

 

 

 

 

Ηλεκτρονικό εργαλείο που επιτρέπει στους δικαιούχους του έργου να δημιουργήσουν μια αφίσα για το έργο τους, σύμφωνα με τις απαιτήσεις του κανονισμού (ΕΚ) 1303/2013. Μπορείτε να έχετε πρόσβαση στο εργαλείο πατώντας "ΕΔΩ"

 

Οδηγός Επαληθεύσεων Δαπανών

annex i_Λιστα Ελέγχου

annex ii_Πιστοποιητικό

annex iii_Πινακας Επαληθευμένων Δαπανών

annex iv_Έκθεση Επαλήθευσης

 2. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 481/2014 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 4ης Μαρτίου 2014 για τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1299/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τους ειδικούς κανόνες σχετικά με την επιλεξιμότητα των δαπανών για προγράμματα συνεργασίαςΣΤΟΧΟΙ:

1.1       Χρήσιμα αρχεία  1.2     Χρήσιμα αρχεία2.1      Χρήσιμα αρχεία
 2.2      Χρήσιμα αρχεία 2.3      Χρήσιμα αρχεία 3.1     Χρήσιμα αρχεία
 3.2       Χρήσιμα αρχεία 3.3      Χρήσιμα αρχεία 3.4      Χρήσιμα αρχεία

(Με δεξί κλικ σε κάθε εικονίδιο και επιλέξετε αποθήκευση εικόνας ως)

Κατεβάστε τα όλα σε μορφή zip εδώ

Εξειδίκευση Οδηγιών για τις διαδικασίες υλοποίησης των έργων και την επιλεξιμότητα των δαπανών των Προγραμμάτων ΕΤΠΑ Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας (Νέα έκδοση)3. Υπογραφή της Κοινής Υπουργικής Απόφασης Συστήματος Διαχείρισης και Ελέγχου των Προγραμμάτων του Στόχου "Ευρωπαϊκή Εδαφική Συνεργασία" ΥΠΑΣΥΔ
Οδηγός Ηλεκτρονικής Υποβολής4. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 1303/2013 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 17ης Δεκεμβρίου 2013 περί καθορισμού κοινών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, το Ταμείο Συνοχής, το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας και περί καθορισμού γενικών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, το Ταμείο Συνοχής και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1083/2006  
ΟΔΗΓΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ5. ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 821/2014 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 28ης Ιουλίου 2014 περί καθορισμού κανόνων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1303/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τις λεπτομέρειες για τη μεταβίβαση και διαχείριση των συνεισφορών των προγραμμάτων, την υποβολή εκθέσεων σχετικά με τα μέσα χρηματοοικονομικής τεχνικής, τα τεχνικά χαρακτηριστικά των μέτρων πληροφόρησης και επικοινωνίας για τις πράξεις και το σύστημα καταγραφής και αποθήκευσης των δεδομένων
6. ΝΟΜΟΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 4314 Α) Για τη διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2014−2020, Β) Ενσωμάτωση της Οδηγίας 2012/17 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2012 (ΕΕ L 156/16.6.2012) στο ελληνικό δίκαιο, τροποποίηση του ν. 3419/2005 (Α 297) και άλλες διατάξεις
7. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 1301/2013 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 17ης Δεκεμβρίου 2013 σχετικά με το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και για τη θέσπιση ειδικών διατάξεων σχετικά με τον στόχο «Επενδύσεις στην ανάπτυξη και την απασχόληση» και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1080/2006