ΠΡΩΤΗ (1Η) ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ INTERREG V-A ΕΛΛΑΔΑ – ΚΥΠΡΟΣ 2014-2020

Print Friendly, PDF & Email
ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ

ΠΡΩΤΗ (1Η)ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ INTERREG V-A ΕΛΛΑΔΑ-ΚΥΠΡΟΣ 2014-2020

 
ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣΑΠO15/12/2015
 ΕΩΣ11/04/2016

 

ΑΞΟΝΑΣ

  
1Ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και της επιχειρηματικότητας στη διασυνοριακή περιοχήx
2Αποδοτική χρήση ενέργειας και βιώσιμες μεταφορέςx
3 Διατήρηση και προστασία του περιβάλλοντος και πρόληψη κινδύνωνx
   
   

 

ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΙ ΤΕΛΙΚΟΙ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ

  
 1.Δημόσιοι φορείς (εθνικές, περιφερειακές ή τοπικές αρχές)x
 2. Οργανισμοί δημοσίου δικαίου (όπως ορίζονται από την Κοινοτική Οδηγία 2014/24/ΕΚ)x
 3.Μη κερδοσκοπικοί οργανισμοί που διέπονται από το ιδιωτικό δίκαιο.  x
   

 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

 

16.000.000,00 €

 
   
ΑΡΧΕΙΑΤΙΤΛΟΣ ΑΡΧΕΙΟΥ 
1.Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων 
2.Αίτηση Υποβολής 
2α. Οδηγίες Συμπλήρωσης Αίτησης Υποβολής 
3.Δήλωση Εταιρικής Συνεργασίας 
4.Δήλωση Συγχηματοδότησης-Μη Διπλής Χρηματοδότησης 
5.Βεβαίωση μη Παραγωγής Εσόδων 
6.Οδηγός Προγράμματος 
7.Μεθοδολογία και Κριτήρια Επιλογής Πράξεων 
8.Προϋπολογισμός ανά Ειδικό Στόχο του Προγράμματος Συνεργασίας Interreg V-A Ελλάδα-Κύπρος 2014-2020 
9.Επικοινωνιακή Στρατηγική 

10.

Επικοινωνιακό Πλάνο Πράξης 

11.

Τεκμηρίωση Συνάφειας 
12.Δελτίο Ελέγχου Βιωσιμότητας 
13.Ανάλυση Παραδοτέου 
14.Φύλλο Αξιολόγησης Πράξεων, Α΄- Β΄Φάση 
15.Δελτίο Ωριμότητας 
16.Δελτίο Συμβατότητας με ΣΜΠΕ 
17.Προσβασιμότητα Ατόμων με Αναπηρία 

 

Εργαλείο Αναζήτησης Δικαιούχων (Εταίρων)