Ενημέρωση αντικατάστασης αρχείου της Πρώτης Πρόσκλησης Υποβολής Προτάσεων στο Πλαίσιο του Προγράμματος Συνεργασίας INTERREG V-A ΕΛΛΑΔΑ – ΚΥΠΡΟΣ 2014-2020
Τετάρτη, 16 Δεκέμβριος 2015 07:50

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι αντικαταστάθηκε το Αρχείο:

"Δήλωση Συγρηματοδότησης - Μη διπλής Χρηματοδότησης". 

 
Άξονας Προτεραιότητας
Κύριος Εταίρος
Αρ. Πρόσκλησης
Ειδικός στόχος