1η Αναθεώρηση Προγράμματος INTERREG V-A Ελλάδα-Κύπρος 2014-2020
Τρίτη, 19 Ιανουάριος 2016 06:31

Έγγραφα 1ης Αναθεώρησης

 1. Εκτελεστική Απόφαση της Επιτροπής 

2. Προγραμματικό Έγγραφο (1η Αναθεώρηση)

Χρηματοδοτικοί πίνακες:  

2α. Συνολικές Πιστώσεις (Παράρτημα Ι)

2β. Συνολικές Πιστώσεις ανά Άξονα Προτεραιότητας (Παράρτημα ΙΙ)

 

 

 

 

 

 
Άξονας Προτεραιότητας
Κύριος Εταίρος
Αρ. Πρόσκλησης
Ειδικός στόχος