Ενημέρωση αντικατάστασης αρχείου της Πρώτης Πρόσκλησης Υποβολής Προτάσεων στο Πλαίσιο του Προγράμματος Συνεργασίας INTERREG V-A ΕΛΛΑΔΑ – ΚΥΠΡΟΣ 2014-2020
Πέμπτη, 11 Φεβρουάριος 2016 08:22

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι αντικαταστάθηκε το Αρχείο:

3. Δήλωση Εταιρικής Συνεργασίας και

4. Δήλωση Συγρηματοδότησης - Μη διπλής Χρηματοδότησης

τα νέα Αρχεία θα τα βρείτε πατώντας εδώ

 

 
Άξονας Προτεραιότητας
Κύριος Εταίρος
Αρ. Πρόσκλησης
Ειδικός στόχος