2η Ενημέρωση αντικατάστασης αρχείων και ανάρτησης νέων της Πρώτης Πρόσκλησης Υποβολής Προτάσεων στο Πλαίσιο του Προγράμματος Συνεργασίας INTERREG V-A ΕΛΛΑΔΑ – ΚΥΠΡΟΣ 2014-2020
Πέμπτη, 11 Φεβρουάριος 2016 08:22

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι Αντικαταστάθηκαν τα αρχεία:

3. Δήλωση Εταιρικής Συνεργασίας και

4. Δήλωση Συγρηματοδότησης - Μη διπλής Χρηματοδότησης

 

Επίσης Αναρτήθηκαν τα παρακάτω νέα Αρχεία

15. Δελτίο Ωριμότητας

16. Δελτίο Συμβατότητας με ΣΜΠΕ

όλα τα νέα Αρχεία θα τα βρείτε πατώντας εδώ

 

 

 

 

 

 

 
Άξονας Προτεραιότητας
Κύριος Εταίρος
Αρ. Πρόσκλησης
Ειδικός στόχος