3η Ενημέρωση αντικατάστασης αρχείου της Πρώτης Πρόσκλησης Υποβολής Προτάσεων στο Πλαίσιο του Προγράμματος Συνεργασίας INTERREG V-A ΕΛΛΑΔΑ – ΚΥΠΡΟΣ 2014-2020
Πέμπτη, 18 Φεβρουάριος 2016 11:26

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι Αντικαταστάθηκε το αρχείο:

14. Φύλλο Αξιολόγησης Πράξεων, Α΄- Β΄Φάση

 

 
Άξονας Προτεραιότητας
Κύριος Εταίρος
Αρ. Πρόσκλησης
Ειδικός στόχος