Αποτελέσματα 1ης Πρόσκλησης
Τετάρτη, 20 Απρίλιος 2011 00:00

Αποτελέσματα 1ης Πρόσκλησης Προγράμματος Διασυνοριακή Συνεργασία «Ελλάδα – Κύπρος 2007-2013»

Η βαθμολογική κατάταξη των έργων στον Πίνακα Β είναι ανά Άξονα Προτεραιότητας

Ανακοίνωση αποτελεσμάτων 1ης πρόσκλησης Προγράμματος Ελλάδα-Κύπρος 2007-2013

Εγκεκριμένα προς χρηματοδότηση

Αξιολογηθέντα έργα

Απορριπτόμενα από Α΄Φάση Αξιολόγησης Έργων

 
Άξονας Προτεραιότητας
Κύριος Εταίρος
Αρ. Πρόσκλησης
Ειδικός στόχος