ΔΕΥΤΕΡΗ (2Η) ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ INTERREG V-A ΕΛΛΑΔΑ – ΚΥΠΡΟΣ 2014-2020
Τετάρτη, 21 Σεπτέμβριος 2016 09:36
ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ

ΔΕΥΤΕΡΗ (2Η) ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ INTERREG V-A ΕΛΛΑΔΑ – ΚΥΠΡΟΣ 2014-2020

 
ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΠO 20/09/2016
  ΕΩΣ 19/12/2016

 

ΑΞΟΝΑΣ

   
1 Ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και της επιχειρηματικότητας στη διασυνοριακή περιοχή  
2 Αποδοτική χρήση ενέργειας και βιώσιμες μεταφορές x
3  Διατήρηση και προστασία του περιβάλλοντος και πρόληψη κινδύνων x
     
     

 

ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΙ ΤΕΛΙΚΟΙ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ

   
 1. Δημόσιοι φορείς (εθνικές, περιφερειακές ή τοπικές αρχές) x
 2. Οργανισμοί δημοσίου δικαίου (όπως ορίζονται από την Κοινοτική Οδηγία 2014/24/ΕΚ) x
 3. Μη κερδοσκοπικοί οργανισμοί που διέπονται από το ιδιωτικό δίκαιο.  x
     

 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

 

15.294.118,00€

 
     
ΑΡΧΕΙΑ ΤΙΤΛΟΣ ΑΡΧΕΙΟΥ  
1. Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων  
2. Αίτηση Υποβολής  
2α.  Οδηγίες Συμπλήρωσης Αίτησης Υποβολής  
3. Δήλωση Εταιρικής Συνεργασίας  
4. Δήλωση Συγχηματοδότησης-Μη Διπλής Χρηματοδότησης  
5. Βεβαίωση μη Παραγωγής Εσόδων  
6. Οδηγός Προγράμματος  
7. Μεθοδολογία και Κριτήρια Επιλογής Πράξεων  
8. Προϋπολογισμός ανά Ειδικό Στόχο του Προγράμματος Συνεργασίας Interreg V-A Ελλάδα-Κύπρος 2014-2020  
9. Επικοινωνιακή Στρατηγική  

10.

Επικοινωνιακό Πλάνο Πράξης  

11.

Τεκμηρίωση Συνάφειας  
12. Δελτίο Ελέγχου Βιωσιμότητας  
13. Ανάλυση Παραδοτέου  
14. Φύλλο Αξιολόγησης Πράξεων, Α΄- Β΄Φάση  
15.   Δελτίο Ωριμότητας  
16.   Δελτίο Συμβατότητας με ΣΜΠΕ  
17.   Προσβασιμότητα ατόμων με αναπηρία  

 
Άξονας Προτεραιότητας
Κύριος Εταίρος
Αρ. Πρόσκλησης
Ειδικός στόχος