Λήξη προθεσμίας παραλαβής φακέλων υποψηφίων προς χρηματοδότηση προτάσεων πράξεων στο πλαίσιο της 2ης Πρόσκλησης INTERREG V-A Ελλάδα-Κύπρος 2014-2020 (έργα στρατηγικού χαρακτήρα)
Πέμπτη, 02 Μάρτιος 2017 08:12

Λαμβάνοντας υπόψη την  301061/ΥΔ 4262/19.09.2016  πρόσκληση υποβολής  προτάσεων Στρατηγικού Χαρακτήρα (άρθρο 8.4.) σας ενημερώνουμε ότι ως καταληκτική ημερομηνία παραλαβής  των ως άνω προτάσεων  από την Κοινή Γραμματεία ( ώρες 09.00-15.00) ορίζεται η 13η Μαρτίου 2017.

 
Άξονας Προτεραιότητας
Κύριος Εταίρος
Αρ. Πρόσκλησης
Ειδικός στόχος