Διευκρίνιση για την υποβολή Δικαιολογητικών στην 3η Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων
Παρασκευή, 06 Απρίλιος 2012 11:23

 

Σας ενημερώνουμε ότι τόσο στο κείμενο της πρόσκλησης, όσο και στον Οδηγό αναφέρεται εκ παραδρομής ότι:

« Ο φάκελος υποψηφιότητας της πρότασης έργου θα πρέπει να υποβληθεί σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή και να περιλαμβάνει επί ποινή αποκλεισμού :

  1. Στην έντυπη μορφή όλα τα παραπάνω έγγραφα (έγγραφα 1-8)»

ΑΝΤΙ ΤΟΥ ΟΡΘΟΥ

Ο φάκελος υποψηφιότητας της πρότασης έργου θα πρέπει να υποβληθεί σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή και να περιλαμβάνει επί ποινή αποκλεισμού :

Στην έντυπη μορφή όλα τα παραπάνω έγγραφα (έγγραφα 1-9)»

 
Άξονας Προτεραιότητας
Κύριος Εταίρος
Αρ. Πρόσκλησης
Ειδικός στόχος