Ανακοίνωση των αποτελεσμάτων της 3ης Πρόσκλησης Προγράμματος Διασυνοριακής Συνεργασία «Ελλάδα – Κύπρος 2007-2013»
Δευτέρα, 30 Ιούλιος 2012 09:23

Στα επισυναπτόμενα αρχεία δίνεται η ανακοίνωση των αποτελεσμάτων της 3ης Πρόσκλησης καθώς και οι πίνακες Γ με τα εγκεκριμένα έργα προς χρηματοδότηση ανά άξονα προτεραιότητας, οι πίνακες Β με τα αξιολογηθέντα έργα και τη βαθμολογική κατάταξη των έργων ανά Άξονα Προτεραιότητας, οι Πίνακες Δ με τα αναπληρωματικά έργα ανά άξονα προτεραιότητας και τέλος οι πίνακες Α με τα απορριπτόμενα έργα από το 1ο Στάδιο αξιολόγησης

Δελτίο Τύπου

ΠΙΝΑΚΕΣ Α: Έργα απορριπτόμενα από το 1ο στάδιο αξιολόγησης

ΑΞΟΝΑΣ 1

ΑΞΟΝΑΣ 2

ΑΞΟΝΑΣ 3

ΠΙΝΑΚΕΣ Β: Αξιολογηθέντα έργα

ΑΞΟΝΑΣ 1

ΑΞΟΝΑΣ 2

ΑΞΟΝΑΣ 3

ΠΙΝΑΚΕΣ Γ: Εγκεκριμένα έργα προς χρηματοδότηση

ΑΞΟΝΑΣ 1

ΑΞΟΝΑΣ 2

ΑΞΟΝΑΣ 3

ΠΙΝΑΚΕΣ Δ: Λίστα με αναπληρωματικά έργα

ΑΞΟΝΑΣ 1

ΑΞΟΝΑΣ 2

ΑΞΟΝΑΣ 3

 

 
Άξονας Προτεραιότητας
Κύριος Εταίρος
Αρ. Πρόσκλησης
Ειδικός στόχος