Παράταση Υποβολής Προτάσεων της 1ης Πρόσκλησης Στρατηγικών Έργων του Προγράμματος Διασυνοριακής Συνεργασίας Ελλάδα- Κύπρος 2007-2013
Πέμπτη, 28 Μάρτιος 2013 10:46

Νέα ημερομηνία λήξης προθεσμίας υποβολής ορίζεται η 30/04/2013 και ώρα 16:00. Η αντίστοιχη παράγραφος του άρθρου 8 της πρόσκλησης καθώς και του άρθρου 2.2. του οδηγού Προγράμματος της πρόσκλησης μεταβάλλεται ως εξής :

 «Η λήξη προθεσμίας υποβολής είναι η 30/04/2013 και ώρα 16:00μ.μ.

 Α) Εάν η υπογεγραμμένη Αίτηση Υποβολής, υποβάλλεται ιδιοχείρως, μόνο το πρωτόκολλο της ΚΤΓ του Προγράμματος αποδεικνύει την εμπρόθεσμη υποβολή.

Στην περίπτωση αυτή και εφόσον ζητηθεί θα παραδίδεται στον κομιστή υπογεγραμμένο αποδεικτικό παραλαβής με τον αριθμό πρωτοκόλλου και την ημερομηνία και ώρα κατάθεσης.

 Β) Εάν η υπογεγραμμένη Αίτηση Υποβολής υποβάλλεται με συστημένη επιστολή ή ιδιωτικό ταχυδρομείο, η εμπρόθεσμη υποβολή αποδεικνύεται από την σφραγίδα ή/και το σχετικό αποδεικτικό παραλαβής του ταχυδρομείου. Στην περίπτωση αυτή θα γίνονται αποδεκτές προτάσεις που έχουν παραληφθεί από την ΚΤΓ έως και επτά (7) ημέρες από την λήξη προθεσμίας υποβολής δηλ. έως και την 7/05/2013.»


1η Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων για Στρατηγικά Έργαστο πλαίσιο του Προγράμματος Διασυνοριακής Συνεργασίας Ελλάδα-Κύπρος 2007-2013

 

 
Άξονας Προτεραιότητας
Κύριος Εταίρος
Αρ. Πρόσκλησης
Ειδικός στόχος