Προκήρυξη για "Εμπειρογνώμονα – Σύμβουλο υποστήριξης στο πλαίσιο του σχεδιασμού του Επιχειρησιακού Προγράμματος Διασυνοριακής Συνεργασίας Ελλάδας – Κύπρου 2014-2020"
Τρίτη, 02 Απρίλιος 2013 10:38

Η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του Στόχου «Ευρωπαϊκή Εδαφική Συνεργασία» του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων πρόκειται να αναθέσει, με τη διαδικασία που προβλέπεται στο Π.Δ. 4/2002 όπως ισχύει και στην Α.Π. 51540/ΕΥΣΣΑΑΠ 3628 (ΦΕΚ 1856/Β/26-11-2010) εγκύκλιο της ΕΥΣΣΑΑΠ, το έργο «Εμπειρογνώμονας – Σύμβουλος υποστήριξης στο πλαίσιο του σχεδιασμού του Επιχειρησιακού Προγράμματος Διασυνοριακής Συνεργασίας Ελλάδας – Κύπρου 2014-2020».

Οι προσφορές πρέπει να υποβληθούν στην Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του Στόχου «Ευρωπαϊκή Εδαφική Συνεργασία», Λ. Γεωργικής Σχολής 65, 57001, Θεσσαλονίκη, μέχρι τις 22 Απριλίου 2013 και μέχρι ώρα 16.00


Αναλυτικές πληροφορίες στο πλήρες τεύχος της Προκήρυξης.

Υπουργική Απόφαση

Τεύχος Προκήρυξης 
Άξονας Προτεραιότητας
Κύριος Εταίρος
Αρ. Πρόσκλησης
Ειδικός στόχος