ΥΠΕΡΘΕΝ / Ανάπτυξη ερευνητικής υποδομής κλινικών υπολογιστικών εργαλείων και υπηρεσιών για την καλύτερη διάγνωση και εκτίμηση της βέλτιστης εξατομικευμένης θεραπείας ογκολογικών παθήσεων

Ακρωνύμιο: ΥΠΕΡΘΕΝ
Τίτλος: Ανάπτυξη ερευνητικής υποδομής κλινικών υπολογιστικών εργαλείων και υπηρεσιών για την καλύτερη διάγνωση και εκτίμηση της βέλτιστης εξατομικευμένης θεραπείας ογκολογικών παθήσεων
Άξονας Προτεραιότητας: 1. ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ
Ειδικός Στόχος: Ε.Σ.2 Ενίσχυση Έρευνας -Τεχνολογίας – Καινοτομίας
Επικεφαλής Εταίρος: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ
Εταίρος 2: ΙΔΡΥΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑΣ
Εταίρος 3: ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ
Προϋπολογισμός: 1.150.000,00 €
Περιγραφή: Αναλυτική περιγραφή δίνεται στην επισυναπτόμενη σύνοψη του έργου
Στοιχεία Έργου:
Αρ. Πρόσκλησης: Κ1
Αρ. Πρωτοκόλλου: 9111
Ημερομηνία Υπογραφή Σύμβασης: 24/6/11
Κωδικός Σύμβασης: K1_1_04
Υπερσύνδεσμος έργου: link
Downloads: Σύνοψη έργου 9111
Χάρτης Περιφέρεια Κρήτης: ΗΡΑΚΛΕΙΟ, ΧΑΝΙΑ
Χάρτης Κύπρου: ΛΕΥΚΩΣΙΑ
Περιφέρειες που συμμετέχουν: περιφέρειες
Άξονας Προτεραιότητας
Κύριος Εταίρος
Αρ. Πρόσκλησης
Ειδικός στόχος