ΤΡΙΤΩΝΑΣ / ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΗΣ ΠΑΡΑΚΤΙΑΣ ΕΠΙΤΗΡΗΣΗΣ

Ακρωνύμιο: ΤΡΙΤΩΝΑΣ
Τίτλος: ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΗΣ ΠΑΡΑΚΤΙΑΣ ΕΠΙΤΗΡΗΣΗΣ
Άξονας Προτεραιότητας: 3. ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΠΕΡΙΟΧΗΣ
Ειδικός Στόχος: Ε.Σ.6 Ενίσχυση Ασφάλειας Περιοχής
Επικεφαλής Εταίρος: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ & ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ-ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ ΚΥΠΡΟΥ
Εταίρος 2: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ-ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ-ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΚΤΟΦΥΛΑΚΗΣ-ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΛΩΤΩΝ-ΧΕΡΣΑΙΩΝ ΜΕΣΩΝ
Προϋπολογισμός: 900.000,00€ €
Περιγραφή: Αναλυτική περιγραφή δίνεται στην επισυναπτόμενη σύνοψη του έργου
Στοιχεία Έργου:
Αρ. Πρόσκλησης: Κ3
Αρ. Πρωτοκόλλου: 1711
Ημερομηνία Υπογραφή Σύμβασης: 01/11/2012
Κωδικός Σύμβασης: K3_3_3
Downloads: Σύνοψη έργου 1711
Χάρτης Περιφέρεια Β. Αιγαίου: ΛΕΣΒΟΣ, ΜΥΤΙΛΗΝΗ, ΛΗΜΝΟΣ, ΣΑΜΟΣ, ΧΙΟΣ
Χάρτης Κύπρου: ΛΕΥΚΩΣΙΑ
Περιφέρειες που συμμετέχουν: περιφέρειες
Άξονας Προτεραιότητας
Κύριος Εταίρος
Αρ. Πρόσκλησης
Ειδικός στόχος