ERMIS-F: Διαδικτυακή Υπηρεσία Περιβαλλοντικών Κινδύνων – Πλημμύρες

ΙΝΣΤΙΟΥΤΟ ΚΥΠΡΟΥ

Ε.Σ. 3.1 - Βελτίωση της από κοινού διαχείρισης κινδύνων από φυσικές, τεχνολογικές και ανθρωπιστικές καταστροφές
Posted 1 έτος ago
Print Friendly, PDF & Email

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΑΞΗΣ

Περιγραφή: Το έργο θα αναπτύξει μια Πρότυπη Ολοκληρωμένη Δημόσια Υποστηριζόμενη Υπηρεσία, ένα Διασυνοριακό Ψηφιακό Σύστημα Υποστήριξης Αποφάσεων και μια Διαδικτυακή Βάση Γνώσης για τη Διαχείριση Πλημμυρών και άλλων Φυσικών και Περιβαλλοντικών Κινδύνων. Ένα ενιαίο σύστημα πληροφόρησης και διαχείρισης κινδύνων φυσικών καταστροφών με εστίαση τις πλημμύρες για τις τρεις Περιφέρειες , αξιοποιώντας ψηφιακά δεδομένα και σύγχρονα υπολογιστικά εργαλεία και μοντέλα, σε διαδικτυακό περιβάλλον με κατάλληλη διεπαφή διαθέσιμο σε αρμόδιες υπηρεσίες, αυτοδιοίκηση, περιβαλλοντικές οργανώσεις, επαγγελματίες και πολίτες, με τον κατάλληλο για τον καθένα τρόπο. Οι φυσικές καταστροφές και οι κίνδυνοι διαφέρουν όσο αφορά την προβλεψιμότητα, τους τρόπους προφύλαξης και αντιμετώπισης, και τις επιπτώσεις. Όμως είναι δυνατόν να αναπτυχθεί σύστημα που θα αξιοποιεί ψηφιακή χαρτογραφική πληροφορία, τηλεμετρικά δεδομένα πεδίου, υπολογιστικά μοντέλα εκτίμησης κινδύνου, πρόβλεψης και έγκαιρης προειδοποίησης καταστροφών, ως ενιαία πηγή πληροφόρησης και διαχείρισης για όλους τους κινδύνους.
Το ERMIS-F θα αξιοποιήσει γεωγραφική και άλλη πληροφορία και επιστημονικά μοντέλα εκτίμησης κινδύνων, για να δημιουργήσει δημόσια γνώση που οδηγεί σε στην προφύλαξη. Θα εστιάσει στις πλημμύρες, λόγω της σημαντικής κοινωνικής, οικονομικής και περιβαλλοντικής επίπτωσης στις περιοχές ενδιαφέροντος, και της χρονικής συγκυρίας της εφαρμογής στην Ελλάδα και την Κύπρο της σχετικής Ευρωπαϊκής Οδηγίας.
Αναμενόμενα αποτελέσματα: Αναμενόμενα αποτελεσμάτα:
- Ενιαίο κατανεμημένο (distributed) πληροφοριακό σύστημα διαχείρισης περιβαλλοντικών κινδύνων,
- Δημιουργία κοινής κουλτούρας και στάσης αντιμετώπισης,
- Κοινά μαθήματα-εκπαίδευση,
- Δημιουργία δικτύου συνεργασίας μεταξύ οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης των περιοχών του interreg για ανταλλαγή καλών πρακτικών κ μεθοδολογίας αντιμετώπισης περιβαλλοντικών καταστροφών,
- Δημιουργία κεντρικής διασυνοριακής πλατφόρμας διαχείρισης περιβαλλοντικών κινδύνων
Η υπηρεσία ERMIS-F προσβάσιμη από το σύνολο της κοινωνίας, εξειδικευμένη στις περιοχές εφαρμογής, είναι ανοιχτή κ σε άλλους δήμους.
Αναμενόμενες εκροές: Οι αναμενόμενες εκροές του έργου είναι:
- Πρότυπη Δημόσια Υποστηριζόμενη Διασυνοριακή Διαδικτυακή Υπηρεσία Διαχείρισης Πλημμυρικού Κινδύνου, που στηρίζεται στις επιμέρους εκροές: χάρτες, μοντέλα εκτίμησης κινδύνου, σύστημα γεωγραφικών πληροφοριών (GIS), διαδικτυακή πλατφόρμα (portal), βάση γνώσεων και σύστημα υποστήριξης αποφάσεων, κατανεμημένο (distributed) διασυνοριακό σύστημα πληροφόρησης, σύστημα έγκαιρης προειδοποίησης, επιμέρους υπηρεσίες διαχείρισης πλημμυρών, υλικό πληροφόρησης, και υλικό εκπαίδευσης (e-courses).
- Χάρτες κ μοντέλα εκτίμησης κινδύνου: σε τρία επίπεδα λεπτομέρειας/ακρίβειας ανάλογα με τα διαθέσιμα πρωτογενή δεδομένα για όλες τις περιφέρειες. Επιπλέον σε επιλεγμένα πιλοτικά μέρη λαμβάνουν υπόψη: εμφάνιση ακραίων καιρικών φαινομένων κατά την Κλιματική Αλλαγή, μελλοντικά σενάρια χρήσης γης και προληπτικών επεμβάσεων για αποφυγή πλημμυρών, χάρτες εκτίμησης πλημμυρικών κινδύνων για μελλοντικά καιρικά σενάρια.
- Portal: ανοιχτά σχεδιασμένο ώστε να ενσωματωθούν στο μέλλον και άλλοι περιβαλλοντικοί κίνδυνοι με GIS ως οδηγό πρόσβασης
- Γνωσιακή Βάση και σύστημα υποστήριξης αποφάσεων με νομοθεσία, μέτρα και παρεμβάσεις, παραδείγματα/ τεχνικές προδιαγραφές/δεδομένα κόστους, case studies ανά τον κόσμο διαχείρισης πλημμυρικών κινδύνων, πρακτικές εφαρμογής της Οδηγίας 2007/60/EC περί πλημμυρών σε άλλες Ευρωπαϊκές Περιοχές, εργαλεία και μοντέλα για μελέτες διαχείρισης πλημμυρικού κινδύνου.
- Πιλοτικά συστήματα έγκαιρης προειδοποίησης (Χανιά, Καλλονή) με εγκατάσταση εξοπλισμού τηλεματικής διασυνδεδεμένο στην πλατφόρμα ERMIS-F.
- Ενέργειες εκπαίδευσης σε σχολεία καθώς και προβολής και επικοινωνίας του έργου και της υπηρεσίας ERMIS-F στις τοπικές κοινότητες, επαγγελματίες & περιβαλλοντικές οργανώσεις, για ευαισθητοποίηση των τοπικών κοινοτήτων σε θέματα περιβαλλοντικών κινδύνων/πλημμύρες.
- Εφαρμογές κινητών συσκευών για αμφίδρομη επικοινωνία πολιτών με το ERMIS-F με δυνατότητα προσθήκης πληροφοριών (crowdsourcing)

ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Θεματικός στόχος: Προώθηση της προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή, πρόληψη και διαχείριση κινδύνων
Επενδυτική προτεραιότητα: Προώθηση των επενδύσεων για την αντιμετώπιση ειδικών κινδύνων, εξασφάλιση της ανθεκτικότητας στις καταστροφές και ανάπτυξη συστημάτων διαχείρισης των καταστροφών
Ειδικός στόχος: 3.1 Πρόληψη κινδύνων και προστασία από φυσικές και τεχνολογικές καταστροφές.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΑΞΗΣ

Τίτλος Πράξης: Διαδικτυακή Υπηρεσία Περιβαλλοντικών Κινδύνων – Πλημμύρες
Ακρωνύμιο: ERMIS-F
Περίοδος:   2014 - 2020
Ιστοσελίδα: https://ermis-f.eu/
Έναρξη: 01/01/2018
Λήξη: 30/06/2020
Κατάσταση Πράξης:   Σε εξέλιξη
Συνολικός Προϋπολογισμός (ευρώ): 1.159.248,25
Κοινοτική Συνδρομή (ΕΤΠΑ) (ευρώ) 985.361.01

ΕΓΓΡΑΦΑ ΠΡΑΞΗΣ

Έγγραφα: Εκδηλώσεις:

ERMIS-F "2η Συνάντηση Επιστημονικών Μονάδων και Διαχειριστικής Παρακολούθησης" (21, 22-06-2018, Μυτιλήνη)-Ανοικτή Συζήτηση με Τοπικούς Φορείς (21/6 στις 09:00).

ERMIS -F :Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αιγαίου - Διεύθυνση Υδάτων Βορείου Αιγαίου - 1η Συνάντηση Ομάδων Εστιασμένου Κοινού

Νέος μετεωρολογικός σταθμός στη Στύψη Λέσβου

ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΚΥΠΡΟΥ

Αγορά εξοπλισμού και λογισμικού στα πλαίσια ανάπτυξης και λειτουργίας της υπηρεσίας ERMIS-F (ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ 2.1.2, 4.1.5, 5.1.2, 6,1,1) 

Δ/νση Υδάτων Βορ. Αιγαίου:

  1. Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την Προμήθεια Εξοπλισμού για τη Λειτουργία του Κόμβου και τη Δοκιμαστική & Πιλοτική Λειτουργία της Υπηρεσίας 

3. «Ενημέρωση για κλιματική αλλαγή & πλημμύρες σε σχολεία

4. Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος της Διεύθυνσης Υδάτων Βορ. Αιγαίου, για τα παραδοτέα 3.4.2 και 6.4.2 της  με θέμα «Προμήθεια εξοπλισμού για τη λειτουργία του κόμβου και τη δοκιμαστική και πιλοτική λειτουργία της υπηρεσίας ERMIS-F».

Πρόσκληση σε εργαστήριο: ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΧΡΗΣΗ ΓΗΣ: ΣΕΝΑΡΙΑ ΧΡΗΣΕΩΝ ΓΗΣ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ-ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΠΙΔΕΙΞΗΣ Β. ΑΙΓΑΙΟΥ (6.4.2)

 

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την Προμήθεια Εξοπλισμού για τη Λειτουργία του Κόμβου και τη Δοκιμαστική & Πιλοτική Λειτουργία της Υπηρεσίας ERMIS – F

5. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ

 

ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ  ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 2.6.2, 6.6.3

https://diavgeia.gov.gr/decision/view/%CE%A9%CE%A6%CE%99%CE%A9%CE%A9%CE%975-%CE%946%CE%A1

Ανακοίνωση για την υποβολη αιτησεων για την πληρωση θεσης στα πλαίσια των παραδοτεων 2.6.2 και 2.6.3 του Δήμου Χανίων για την πράξη ERMIS-F

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ

Επωνυμία: Ινστιτούτο Κύπρου
Νομική μορφή: Ιδιωτικός Οργανισμός
Διεύθυνση / Χώρα: Κωνσταντίνου Καβάφη 20, 2121 Αγλαντζιά, Λευκωσία/Κύπρος
Συνολικός προϋπολογισμός δικαιούχου (€): 397.642,01
Κοινοτική Συνδρομή: 337.995,71
Ιστοσελίδα: http://www.cyi.ac.cy/
Επωνυμία: Συμβούλιο Αποχετεύσεων Λεμεσού-Αμαθούντας
Νομική μορφή: Οργανισμός Δημοσίου Δικαίου
Διεύθυνση / Χώρα: Φραγκλίνου Ρούσβελτ 76, Λεμεσός
Συνολικός προϋπολογισμός δικαιούχου (€): 111.471,46
Κοινοτική Συνδρομή: 94.750,74
Ιστοσελίδα: www.sbla.com.cy
Επωνυμία: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ – ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΕΡΕΥΝΑΣ
Νομική μορφή: Οργανισμός δημοσίου δικαίου
Διεύθυνση / Χώρα: Λόφος Πανεπιστημίου, ΤΚ 81132, Μυτιλήνη
Συνολικός προϋπολογισμός δικαιούχου (€): 205.767,48
Κοινοτική Συνδρομή: 174.902,36
Ιστοσελίδα: www.ru.aegean.gr
Επωνυμία: Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αιγαίου-Δ/νση Υδάτων Β. Αιγαίου
Νομική μορφή: Δημόσια αρχή
Διεύθυνση / Χώρα: Κουντουριώτη 77, 811 00 Μυτιλήνη
Συνολικός προϋπολογισμός δικαιούχου (€): 117.231,07
Κοινοτική Συνδρομή: 99.646,36
Ιστοσελίδα: northaegean.gov.gr
Επωνυμία: ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ
Νομική μορφή: Οργανισμός δημοσίου δικαίου
Διεύθυνση / Χώρα: ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ, ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥΠΟΛΗ, 73100, ΧΑΝΙΑ , ΚΡΗΤΗ/Ελλάδα
Συνολικός προϋπολογισμός δικαιούχου (€): 220.955,90
Κοινοτική Συνδρομή: 187.812,52
Ιστοσελίδα: www.tuc.gr
Επωνυμία: Δήμος Χανίων
Νομική μορφή: Δημόσια αρχή
Διεύθυνση / Χώρα: Κυδωνίας 29, Τ.Κ. 73135, Χανιά Κρήτης
Συνολικός προϋπολογισμός δικαιούχου (€): 106.180,33
Κοινοτική Συνδρομή: 90.253,28
Ιστοσελίδα: www.chania.gr
Επωνυμία:
Νομική μορφή:
Διεύθυνση / Χώρα:
Συνολικός προϋπολογισμός δικαιούχου (€):
Κοινοτική Συνδρομή:
Ιστοσελίδα:
Επωνυμία:
Νομική μορφή:
Διεύθυνση / Χώρα:
Συνολικός προϋπολογισμός δικαιούχου (€):
Κοινοτική Συνδρομή:
Ιστοσελίδα:
Επωνυμία:
Νομική μορφή:
Διεύθυνση / Χώρα:
Συνολικός προϋπολογισμός δικαιούχου (€):
Κοινοτική Συνδρομή:
Ιστοσελίδα:
Επωνυμία:
Νομική μορφή:
Διεύθυνση / Χώρα:
Συνολικός προϋπολογισμός δικαιούχου (€):
Κοινοτική Συνδρομή:
Ιστοσελίδα:

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Αριθμός Πρόσκλησης:
Έναρξη:
Λήξη:

Job Features

Job CategoryΔιατήρηση και προστασία του περιβάλλοντος και πρόληψη κινδύνων

Apply Online