Προγραμματικά έγγραφα

Print Friendly, PDF & Email
Προγραμματικό Έγγραφο
1η Αναθεώρηση Προγράμματος
2η Αναθεώρηση Προγράμματος
3η Αναθεώρηση Προγράμματος
Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων
Μελέτη της Εκ των Προτέρων Αξιολόγησης
Προγραμματικό Έγγραφο  Εκτελεστική Απόφαση της Επιτροπής Εκτελεστική Απόφαση Επιτροπής Εκτελεστική Απόφαση Επιτροπής  Μη Τεχνική Περίληψη ΣΜΠΕ  EX-ANTE Περίληψη
 Συμμετοχή της Κύπρου στο Πρόγραμμα Διασυνοριακής Συνεργασίας «Ελλάδα – Κύπρος 2014-2020» - Προσχέδιο Προγράμματος  Προγραμματικό Έγγραφο (1η Αναθεώρηση) Προγραμματικό Έγγραφο (2η Αναθεώρηση) Προγραμματικό Έγγραφο (3η Αναθεώρηση)    
Σύστημα Διαχείρισης και Ελέγχου (ΣΔΕ)
 Χρηματοδοτικοί πίνακες
Χρηματοδοτικοί Πίνακες
 Χρηματοδοτικοί Πίνακες
   
   Συνολικές Πιστώσεις (Παράρτημα Ι)  Συνολικές Πιστώσεις (Παράρτημα Ι) Συνολικές Πιστώσεις (Παράρτημα Ι)    
   Συνολικές Πιστώσεις ανά Άξονα Προτεραιότητας (Παράρτημα ΙΙ)  Συνολικές Πιστώσεις ανά Άξονα Προτεραιότητας (Παραρτημα ΙΙ) Συνολικές Πιστώσεις ανά Άξονα Προτεραιότητας (Παράρτημα ΙΙ)