ΠΡΩΤΗ (1Η) ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ INTERREG V-A ΕΛΛΑΔΑ – ΚΥΠΡΟΣ 2014-2020

Print Friendly, PDF & Email
ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ

ΠΡΩΤΗ (1Η)ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ INTERREG V-A ΕΛΛΑΔΑ-ΚΥΠΡΟΣ 2014-2020

ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣΑΠO15/12/2015
ΕΩΣ11/04/2016
  ΑΞΟΝΑΣ
1Ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και της επιχειρηματικότητας στη διασυνοριακή περιοχήx
2Αποδοτική χρήση ενέργειας και βιώσιμες μεταφορέςx
3 Διατήρηση και προστασία του περιβάλλοντος και πρόληψη κινδύνωνx
  ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΙ ΤΕΛΙΚΟΙ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ
 1.Δημόσιοι φορείς (εθνικές, περιφερειακές ή τοπικές αρχές)x
 2. Οργανισμοί δημοσίου δικαίου (όπως ορίζονται από την Κοινοτική Οδηγία 2014/24/ΕΚ)x
 3.Μη κερδοσκοπικοί οργανισμοί που διέπονται από το ιδιωτικό δίκαιο.  x
  ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ  16.000.000,00 €
ΑΡΧΕΙΑΤΙΤΛΟΣ ΑΡΧΕΙΟΥ
1.Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων
2.Αίτηση Υποβολής
2α. Οδηγίες Συμπλήρωσης Αίτησης Υποβολής
3.Δήλωση Εταιρικής Συνεργασίας
4.Δήλωση Συγχηματοδότησης-Μη Διπλής Χρηματοδότησης
5.Βεβαίωση μη Παραγωγής Εσόδων
6.Οδηγός Προγράμματος
7.Μεθοδολογία και Κριτήρια Επιλογής Πράξεων
8.Προϋπολογισμός ανά Ειδικό Στόχο του Προγράμματος Συνεργασίας Interreg V-A Ελλάδα-Κύπρος 2014-2020
9.Επικοινωνιακή Στρατηγική

10.

Επικοινωνιακό Πλάνο Πράξης

11.

Τεκμηρίωση Συνάφειας
12.Δελτίο Ελέγχου Βιωσιμότητας
13.Ανάλυση Παραδοτέου
14.Φύλλο Αξιολόγησης Πράξεων, Α΄- Β΄Φάση
15.Δελτίο Ωριμότητας
16.Δελτίο Συμβατότητας με ΣΜΠΕ
17.Προσβασιμότητα Ατόμων με Αναπηρία
 

Εργαλείο Αναζήτησης Δικαιούχων (Εταίρων)