Ημερίδα Πληροφόρησης για την Υλοποίηση Έργων, Ηράκλειο

Print Friendly, PDF & Email
Η Διαχειριστική Αρχή Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων Εδαφικής Συνεργασίας και η Κοινή Γραμματεία του Προγράμματος Συνεργασίας Interreg V- A “Ελλάδα-Κύπρος 2014-2020”,  διοργανώνουν Ημερίδα ενημέρωσης σχετικά με την υλοποίηση των έργων για τους Έλληνες δικαιούχους. Σκοπός της Ημερίδας είναι να παρουσιάσει τις απαιτήσεις των Προγραμμάτων για την υλοποίηση των έργων, συμπεριλαμβανομένου του συστήματος Πρωτοβάθμιου Ελέγχου, της διαδικασίας παρακολούθησης και της εθνικής συγχρηματοδότησης, και να παράσχει βοήθεια σε όλους τους δικαιούχους. Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 3 Νοεμβρίου 2017 στο Επιμελητήριο Ηράκλειου. Σημειώστε ότι η συμμετοχή περιορίζεται σε δύο (2) αντιπροσώπους ανά Δικαιούχο. Για τα Πανεπιστήμια θα μπορεί να συμμετέχει ο Επιστημονικός Υπεύθυνος ή εκπρόσωπός του και ως τρία (3) στελέχη συνολικά από τις Επιτροπές Ερευνών.  ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ_ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ_ΗΡΑΚΛΕΙΟΣΥΝΗΘΗ ΛΑΘΗ_ΗΡΑΚΛΕΙΟΡΟΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΕΙΣ_ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ_ΗΡΑΚΛΕΙΟΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΜΕΡΟΣ Α_ΗΡΑΚΛΕΙΟΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΜΕΡΟΣ Β_ΗΡΑΚΛΕΙΟΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ_ΗΡΑΚΛΕΙΟΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ_ΗΡΑΚΛΕΙΟ