Στόχοι του Προγράμματος

Αύξηση της χρήσης των ΤΠΕ
σε τομείς κοινού ενδιαφέροντος

Ενίσχυση της εξωστρέφειας
των ΜΜΕ

Αύξηση της εξοικονόμησης της
ενέργειας στα δημόσια κτίρια

Μείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος
από τις δημόσιες μεταφορές σε αστικές περιοχές
με σημαντική αέρια ρύπανση

Ενίσχυση της διαλειτουργικότητας και της
ασφάλειας στις θαλάσσιες μεταφορές

Βελτίωση της από κοινού διαχείρισης κινδύνων από φυσικές,
τεχνολογικές και ανθρωπιστικές καταστροφές

Βελτίωση της ελκυστικότητας των περιοχών
φυσικού και πολιτιστικού ενδιαφέροντος

Βελτίωση του Θαλάσσιου Χωροταξικού Σχεδιασμού
και της Διαχείρισης της Παράκτιας Ζώνης

Βελτίωση της αποδοτικότητας στη χρήση
των αποβλήτων και των υδατικών πόρων

Ανάθεση ΈΡΓΩΝ

0

Έργα

0

Ποσοστό υλοποίησης

0

Ποσοστό ενεργοποίησης

Εγγραφείτε στο Newsletter για να  ενημερώνεστε άμεσα για τα νέα μας