Περιεχόμενο ιστότοπου

Το περιεχόμενο αυτού του ιστότοπου τελεί υπό την ευθύνη της Ειδικής Υπηρεσίας «Interreg 2021-2027» / «Κοινής Γραμματείας του Προγράμματος Συνεργασίας INTERREG VI-A ΕΛΛΑΔΑ ΚΥΠΡΟΣ 2021-2027», Υπουργείο Ανάπτυξης & Επενδύσεων (εφεξής «EY»). Οι χρήστες / επισκέπτες του ιστότοπου καλούνται να διαβάσουν προσεκτικά τους «όρους και προϋποθέσεις χρήσης» αυτού και να τον χρησιμοποιούν μόνο εφόσον τους αποδέχονται πλήρως. Η σχετική χρήση/επίσκεψη προϋποθέτει την ανεπιφύλακτη αποδοχή των όρων χρήσης που περιγράφονται παρακάτω:

1. Σημείωση πνευματικών δικαιωμάτων
© interreg.gr (© greece-cyprus.eu)

Αυτός ο διαδικτυακός τόπος δημιουργήθηκε για να χρησιμοποιείται από το κοινό και να υπάρχει πρόσβαση σε πληροφορίες σχετικά με τα Προγράμματα Interreg. Τα δικαιώματα του περιεχομένου του (λ.χ. πληροφορίες, δεδομένα) προστατεύονται από Ελληνικούς, Κοινοτικούς και διεθνείς νόμους περί πνευματικής ιδιοκτησίας και διατίθενται στον επισκέπτη/χρήστη (με τους ειδικότερους όρους της άδειας “Creative Commons”). Οποιαδήποτε προσπάθεια, με στόχο την αλλαγή αυτού του πόρου ή των σχετικών πληροφοριών του, εκτός από την προβλεπόμενη χρήση, απαγορεύεται αυστηρά.

Οι εικόνες, τα βίντεο και/ ή άλλο περιεχόμενο μπορούν να αναπαραχθούν μόνο για μη εμπορικούς / μη διαφημιστικούς σκοπούς. Στο πλαίσιο αυτό, η πηγή θα πρέπει να αναφέρεται, εκτός εάν αναφέρεται ρητά κάτι διαφορετικό. Όπου απαιτείται προηγούμενη άδεια χρήσης ή/και αναπαραγωγής κειμένου, εικόνων, ήχου, λογισμικού κ.λπ., η παραπάνω γενική άδεια δεν ισχύει, καθώς σε αυτήν την περίπτωση, η άδεια θα αναφέρει σαφώς τους τυχόν περιορισμούς στη χρήση.

2. Ιστότοποι τρίτων / Υπερσυνδέσεις
Ο ιστότοπος μπορεί να περιέχει διάφορους υπερσυνδέσμους προς εξωτερικούς ιστότοπους και μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Δεν φέρουμε ευθύνη για το πλαίσιο οποιωνδήποτε εξωτερικών ιστότοπων και λογαριασμών μέσων κοινωνικής δικτύωσης. Οι τρίτοι πάροχοι / διαχειριστές ιστοτόπων, σύμφωνα με το νόμο, είναι οι αποκλειστικά υπεύθυνοι για το περιεχόμενο των ιστοσελίδων τους ή για οποιαδήποτε ζημία προκύψει από τη χρήση τους, καθώς ο χρήστης/επισκέπτης του ιστότοπου του Προγράμματος Συνεργασίας INTERREG VI-A ΕΛΛΑΔΑ ΚΥΠΡΟΣ 2021-2027 έχει πρόσβαση σε αυτούς με δική του ευθύνη.

3. Χρήση δεδομένων «greece-cyprus.eu»
Η χρήση αυτού του διαδικτυακού τόπου πρέπει να γίνεται αποκλειστικά για νόμιμους σκοπούς και με τρόπο που να μην περιορίζει ή εμποδίζει τη χρήση του από τρίτους. Επίσης, ο χρήστης/επισκέπτης υποχρεούται να χρησιμοποιεί αυτόν τον ιστότοπο σύμφωνα με το νόμο, και τους παρόντες όρους χρήσης και να μην προβαίνει σε πράξεις ή παραλείψεις που μπορούν να προκαλέσουν βλάβη ή δυσλειτουργία του, καθώς και να επηρεάσουν αρνητικά ή να θέσουν σε κίνδυνο την παροχή των υπηρεσιών «του Προγράμματος Συνεργασίας INTERREG VI-A ΕΛΛΑΔΑ ΚΥΠΡΟΣ 2021-2027».

Σημειώνεται ότι δίνεται άδεια στους δικαιούχους των Προγραμμάτων, στο πλαίσιο υλοποίησης των έργων τους, καθώς και στα εκπαιδευτικά ιδρύματα να χρησιμοποιούν τις πληροφορίες/δεδομένα αυτού του ιστότοπου χωρίς να απαιτείται σχετική αναφορά στην πηγή. Στις άλλες περιπτώσεις, η άδεια παρέχεται υπό την προϋπόθεση ότι θα αναφέρεται ο ιστότοπος: “Greece-cyprus.eu” (δηλαδή, “προέλευση πληροφοριών: Greece-cyprus.eu“).

To « Πρόγραμμα Συνεργασίας INTERREG VI-A ΕΛΛΑΔΑ ΚΥΠΡΟΣ 2021-2027» διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί το περιεχόμενο ή τις υπηρεσίες αυτού του διαδικτυακού τόπου, καθώς και τους όρους χρήσης του, οποτεδήποτε το κρίνει αναγκαίο, χωρίς προηγούμενη προειδοποίηση, με μόνη την ανακοίνωσή τους μέσω αυτού του ιστότοπου.

4. Περιορισμένη Εγγύηση – Αποποίηση ευθυνών

  • To « Πρόγραμμα Συνεργασίας INTERREG VI-A ΕΛΛΑΔΑ ΚΥΠΡΟΣ 2021-2027» δημιούργησε αυτόν τον ιστότοπο για να υποστηρίξει και να ενισχύσει την πρόσβαση του ειδικού (δικαιούχους, φορείς, κ.λπ.) και γενικού (όλα τα άτομα) κοινού σε πληροφορίες σχετικά με τα στοιχεία και τις πρωτοβουλίες του Προγράμματος Συνεργασίας INTERREG VI-A ΕΛΛΑΔΑ ΚΥΠΡΟΣ 2021-2027. Στόχος μας είναι να διατηρούμε αυτές τις πληροφορίες ενημερωμένες και ακριβείς. Εάν μας γνωστοποιηθούν τυχόν σφάλματα, θα προσπαθήσουμε να τα διορθώσουμε άμεσα.
  • Σε καμία περίπτωση δεν ευθύνεται τo « Πρόγραμμα Συνεργασίας INTERREG VI-A ΕΛΛΑΔΑ ΚΥΠΡΟΣ 2021-2027» σχετικά με τις πληροφορίες/δεδομένα αυτού του ιστότοπου ή/και τυχόν αξιώσεις νομικής, αστικής ή ποινικής φύσης, καθώς και οποιαδήποτε ζημία του χρήστη/επισκέπτη του. Θα πρέπει να λάβετε υπόψη ότι δεν μπορούμε να εγγυηθούμε ότι οι πληροφορίες και/ή τα έγγραφα που διατίθενται στο διαδίκτυο αποτελούν ακριβή αναπαραγωγή ενός επίσημα εγκεκριμένου κειμένου. Αυθεντικό θεωρείται μόνο ένα έντυπο κείμενο, το οποίο φέρει την υπογραφή των αντίστοιχων αρμοδίων Αρχών.
  • Ελέγχουμε την ψηφιακή ποιότητα των πληροφοριών που είναι διαθέσιμες στον ιστότοπο και προσπαθούμε να ελαχιστοποιήσουμε την αναστάτωση που προκαλείται από τεχνικά ή άλλα σφάλματα και να διασφαλίσουμε την καλή λειτουργία του. Ωστόσο, δε μπορούμε να εγγυηθούμε ότι οι λειτουργίες των διακομιστών του θα είναι αδιάκοπες ή χωρίς σφάλματα, ιούς ή άλλα παρόμοια στοιχεία). Δε φέρουμε καμία ευθύνη για τυχόν προβλήματα που προκύπτουν στο πλαίσιο της χρήσης αυτού του ιστότοπου ή τυχόν συνδέσμων προς εξωτερικούς ιστότοπους. Συνιστάται πάντα στους χρήστες να εκτελούν ένα λογισμικό προστασίας από ιούς σε όλο το υλικό που «κατεβάζουν» από το Διαδίκτυο.
  • Αυτοί οι «Όροι Χρήσης» αποτελούν τη συνολική συμφωνία μεταξύ της Ειδικής Υπηρεσίας «Interreg 2021-2027» / «Κοινής Γραμματείας του Προγράμματος Συνεργασίας INTERREG VI-A ΕΛΛΑΔΑ ΚΥΠΡΟΣ 2021-2027» και των χρηστών/επισκεπτών του ιστότοπου, τους οποίους (επισκέπτες) αποκλειστικά και μόνο δεσμεύει. Καμία τροποποίηση αυτών των όρων χρήσης δε θα αποτελεί μέρος αυτής της συμφωνίας, εκτός εάν υπάρξει γραπτή διατύπωση και σχετική ενσωμάτωση σε αυτούς τους «Όρους Χρήσης» από την πλευρά μας.

Ενημέρωση επικοινωνίας

Για οποιαδήποτε περαιτέρω πληροφορία ή/και διευκρίνιση σχετικά τα παραπάνω ή με οποιοδήποτε άλλο θέμα, σχετικό με τη λειτουργία της «EY» και του «Προγράμματος Συνεργασίας INTERREG VI-A ΕΛΛΑΔΑ ΚΥΠΡΟΣ 2021-2027» , μη διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας, χρησιμοποιώντας τη σχετική φόρμα Επικοινωνίας .