Η «ΕΥ INTERREG 2021-2027 – Ειδική Γραμματεία Προγραμμάτων ΕΤΠΑ και ΤΣ – Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων», σε προσαρμογή και εναρμόνιση με τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων – GDPR της 25ης Μαΐου 2018 (ΕΕ 2016/679), καθώς και την Οδηγία (ΕΕ 2016/680) που ενισχύει το πλαίσιο για την προστασία των δεδομένων, όσον αφορά την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, συμμορφώνεται με τον ανωτέρω Κανονισμό (GDPR), καθώς και την ισχύουσα Ελληνική Νομοθεσία, σε σχέση με τη δραστηριότητα και το σκοπό της.

Αναλυτικές πληροφορίες για την “Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων” μπορείτε να βρείτε παρακάτω:

 

  • Ευρωπαϊκό Κανονιστικό πλαίσιο Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων και Ασφάλειας
    Γενικός Κανονισμός Προστασίας Δεδομένων (GDPR)

Γενικά Στοιχεία για τον Κανονισμό (GDPR) (ΕΝ)

Κανονισμός (ΕΕ) 2016/679

 

  • Οδηγία (EE) 2016/680 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα

Οδηγία (ΕΕ) 2016/680

 

  • Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων

Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων

  • Νομοθεσία

Ν. 4624 Τεύχος Α’ 137/29.08.2019