together

Τι είναι το Ελλάδα Κύπρος

Η συνεργασία μεταξύ Ελλάδας και Κύπρου συνεχίζεται και για την περίοδο 2021-2027!

Με στοχευμένες επενδύσεις ύψους 58 εκ ευρώ περίπου και στις 2 χώρες, θα συνεχίσουμε να συνεργαζόμαστε, για να δημιουργήσουμε καλύτερες συνθήκες ζωής για τους συμπολίτες μας!

Θα συνεχίσουμε την Ελληνο-Κυπριακή συνεργασία με αμοιβαία απόκτηση γνώσης και δεξιοτήτων, στοχεύοντας στη δημιουργία μιας ισχυρής διασυνοριακής κουλτούρας συνεργασίας. Θα μειώσουμε τους εξωγενείς παράγοντες που συμβάλλουν στην απώλεια βιοποικιλότητας, την ενεργειακή κρίση και την κλιματική αλλαγή. Θα προωθήσουμε την κοινωνικο-οικονομική ανάπτυξη μέσω της ενίσχυσης του πολιτισμού, του τουρισμού και της κοινωνικής οικονομίας καθώς και δράσεις εξασφάλισης προσβασιμότητας σε όλες τις ομάδες πληθυσμού ιδιαίτερα τις πλέον ευάλωτες. Ελλάδα-Κύπρος μια περιοχή με κοινά θαλάσσια σύνορα, ιστορία και πολιτισμό. Συνεργαζόμαστε για την αντιμετώπιση κοινών προκλήσεων αποδεικνύοντας ότι τα θαλάσσια σύνορα δεν είναι εμπόδιο, αλλά μπορούν να αποτελέσουν ευκαιρία για ανάπτυξη και ευημερία με στοχευμένες δράσεις .

Το INTERREG Ελλάδα – Κύπρος θα υποστηρίξει έργα, πρωτοβουλίες και πολιτικές σύμφωνα με τις προτεραιότητες και τους ειδικούς στόχους που θέτει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την πολιτική συνοχή. Το Πρόγραμμα αποφάσισε να ενσωματώσει τέτοιους στόχους για μια πιο ολοκληρωμένη προσέγγιση. Από τις πολυάριθμες προτεραιότητες χρηματοδότησης και τους συγκεκριμένους στόχους που πρότεινε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την περίοδο 2021-2027, το Interreg Ελλάδα – Κύπρος επέλεξε τρεις (3) προτεραιότητες. Συγκεντρώνουν διαφορετικά θέματα και πρωτοβουλίες που μεμονωμένα έργα δεν θα μπορούσαν να οδηγήσουν στην επίτευξη των στόχων.

  1. Μια πιο πράσινη Ευρώπη χαμηλών εκπομπών άνθρακα
  2. Μια πιο κοινωνική Ευρώπη
  3. Μια Ευρώπη πιο κοντά στους πολίτες
Η διασυνοριακή συνεργασία Ελλάδας - Κύπρου συνεχίζεται και κατά την περίοδο 2021- 2027!

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε το Πρόγραμμα Συνεργασίας INTERREG VI-A “Ελλάδα-Κύπρος 2021-2027”, οπότε και τα επόμενα χρόνια θα συνεχίζουμε να συνεργαζόμαστε για την ενίσχυση της οικονομικής, κοινωνικής και εδαφικής συνοχής της διασυνοριακής περιοχής, θα συνεχίζουμε να συνεργαζόμαστε και να κάνουμε τη ζωή των συμπολιτών μας καλύτερη!

Πιο συγκεκριμένα, το νέο Πρόγραμμα μέσα από στοχευμένες επενδύσεις ύψους 57,48 εκ. ευρώ θα συμβάλλει στην προστασία του περιβάλλοντος, στην προώθηση της κοινωνικο-οικονομικής ανάπτυξης μέσω της ενίσχυσης του πολιτισμού, του βιώσιμου τουρισμού και της κοινωνικής οικονομίας καθώς και στη μεγαλύτερη ασφάλεια και προστασία στην περιοχή αποτελώντας έτσι έναν ισχυρό μοχλό ανάπτυξης της διασυνοριακής περιοχής συνεργασία και για την περίοδο 2021-2027.

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ εικονα 768x291 1

Προτεραιότητες - Ειδικοί Στόχοι

Από τις πολυάριθμες προτεραιότητες χρηματοδότησης και τους συγκεκριμένους στόχους που πρότεινε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την περίοδο 2021-2027, το Interreg Ελλάδα – Κύπρος επέλεξε τρεις (3) προτεραιότητες και έξι (6) ειδικούς στόχους:
Ε.Σ. 2.1 Προώθηση μέτρων ενεργειακής απόδοσης και μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου Εγκεκριμένες Πράξεις Αποτελέσματα Πράξεων
Ε.Σ. 2.4 Προώθηση της προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή και της πρόληψης του κινδύνου καταστροφών, της ανθεκτικότητας, λαμβάνοντας υπόψη προσεγγίσεις που βασίζονται στο οικοσύστημα Εγκεκριμένες Πράξεις Αποτελέσματα Πράξεων
Ε.Σ. 2.7 Ενίσχυση της προστασίας και της διατήρησης της φύσης, της βιοποικιλότητας και των πράσινων υποδομών, μεταξύ άλλων σε αστικές περιοχές, και μείωση όλων των μορφών ρύπανσης Εγκεκριμένες Πράξεις Αποτελέσματα Πράξεων
Ε.Σ. 4.3 Προώθηση της κοινωνικοοικονομικής ένταξης περιθωριοποιημένων κοινοτήτων, νοικοκυριών με χαμηλό εισόδημα και μειονεκτουσών ομάδων, συμπεριλαμβανομένων των ατόμων με ειδικές ανάγκες, μέσω ολοκληρωμένων δράσεων που περιλαμβάνουν υπηρεσίες στέγασης και κοινωνικές υπηρεσίες Εγκεκριμένες Πράξεις Αποτελέσματα Πράξεων
Ε.Σ. 4.6 Ενίσχυση του ρόλου του πολιτισμού και του βιώσιμου τουρισμού στην οικονομική ανάπτυξη, την κοινωνική ένταξη και την κοινωνική καινοτομία Εγκεκριμένες Πράξεις Αποτελέσματα Πράξεων
Ε.Σ. 7.3 Προστασία και οικονομική και κοινωνική ενσωμάτωση των υπηκόων τρίτων χωρών Εγκεκριμένες Πράξεις Αποτελέσματα Πράξεων

Δομές Διοίκησης Προγράμματος

Λίστα Επικοινωνίας

Ειδική Υπηρεσία Interreg 2021-2027
Λεωφόρος Γεωργικής Σχολής 65,
57001, Θεσσαλονίκη, Ελλάς
+30 2310 469600
+30 2310 469602
interreg@mou.gr
Προϊσταμένη Ειδικής Υπηρεσίας
Interreg 2021-2027
Νεζερίτη Μαρία
Τηλ: +30 2310 469600
Email: mnezeriti@mou.gr
Προϊσταμένη Μονάδας Α’
Καραγιάννη Ευελπίστη
Τηλ: +30 2310 469600
Email: ekaragianni@mou.gr
Προϊστάμενος Μονάδας Β’
Φωτιάδης Κυριάκος
Τηλ.: +30 2310 469690
Email: kfotiadis@mou.gr
Προϊστάμενος Μονάδας Γ’
Χριστοδούλου Κωνσταντίνος
Τηλ.: +30 2310 469620
Email: kxristodoulou@mou.gr
Προϊστάμενος Μονάδας Δ’
Καρατζόπουλος Δημήτριος
Τηλ.: +30 2310 469665
Email: dkaratzopoulos@mou.gr

Λίστα Μελών

ΕΛΛΑΔΑ

Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων
Νίκης 5-7, 101 80, Αθήνα
Ζερβός Γεώργιος
Ειδικός Γραμματέας Διαχείρισης
Προγραμμάτων ΕΤΠΑ & ΤΣ

210 3332845 / 210 3332427
sec.erdf_cf@mnec.gr
Ματθίλδη Κωνσταντοπούλου
Συνεργάτης Ειδικού Γραμματέα

210 3332658 / 210 3332427
mkonstantopoulou@mnec.gr

Εθνική Αρχή Συντονισμού ΕΣΠΑ
Νίκης 10, 101 80, Αθήνα
Δημοπούλου Μαρία
Προϊσταμένη Μονάδας Γ ΕΥΣΕ

210 3742051
mdimopoulou@mnec.gr
Μισούλη Ασημίνα
Στέλεχος Μονάδας Γ ΕΥΣΕ

210 3742099
amisouli@mnec.gr

Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου
Κουντουριώτη 1, 811 00, Μυτιλήνη
Κυριάκου Παναγιώτης
Προϊστάμενος Μονάδας Α ΕΥΔ

22513 52018
kyriakou@mou.gr
Πλακωτάρης Γεώργιος
Προϊστάμενος ΕΥΔ

22513 52010
plakotaris@mou.gr

Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου
Πλατεία Ελευθερίας, 851 00, Ρόδος
Χατζημάρκος Γεώργιος
Περιφερειάρχης

2241 360502 / 2241 360503
g.hatzimarkos@pnai.gov.gr
Μπάρδος Χρήστος
Αντιπεριφερειάρχης Πολιτισμού Δωδεκανήσου & Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων

2241 360516 / 6948240528
mpardos.xr@gmail.com

Περιφέρεια Κρήτης
Πλατεία Ελευθερίας, 712 01, Ηράκλειο
Αρναουτάκης Σταύρος
Περιφερειάρχης Κρήτης
2813 400302 & 305
arnaoutakis@crete.gov.gr
Μπαστάκη Μαρίνα
Στέλεχος Μονάδας Α ΕΥΔ Κρήτης

2813404519
mpastaki@mou.gr

Ένωση Περιφερειών Ελλάδας (ΕΝΠΕ)
Ξυλούρης Νίκος
Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης Κρήτης

2810 220252 / 6974638944 / 6932471861
njyloy@gmail.com
njyloy@crete.gov.gr
Μαρκογιαννάκης Αλέξανδρος
Περιφερειακός Σύμβουλος Κρήτης
6977248223
alexandros_markogiannakis@yahoo.com
alexmarkogiannakis@gmail.com

Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδος
213-2147500

Κεφαλογιάννης Σωκράτης
Δήμαρχος Ανωγείων
2834032501 / 2834340402 / 6977047511
mayor@anogeia.gr
skefalogiannis@gmail.com

Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή (ΟΚΕ)
Αμβροσίου Φραντζή 9, 117 43 Αθήνα
Πασιόπουλος Κωνσταντίνος
Μέλος Εκτελεστικής Επιτροπής
6974640040
K_pasioloylos@hotmail.com
Ιωαννίδης Γεώργιος
Τακτικό Μέλος Ολομέλειας
2109249510-2
Ioannidis_giorgos@yahoo.gr

Εθνική Συνομοσπονδία Ατόμων με Αναπηρία
Ελευθερίου Βενιζέλου 236, 163 41, Ηλιούπολη
Βαρδακαστάνης Ιωάννης
Πρόεδρος
210 9949837 / 6937157193
esaea@otenet.gr
Δημήτριος Λογαράς
Επιστημονικό Στέλεχος

2109949837 / 6936061383
communication@esaea.gr
logdim@hotmail.com

ΚΥΠΡΟΣ

Υπουργείο Οικονομικών – Γενική Διεύθυνση Ανάπτυξης
Βύρωνος 29, 1096, Λευκωσία, Κύπρος
Γιώργος Παντελή
Αναπληρωτής Γενικός Διευθυντής

22601116
gpanteli@mof.gov.cy
Ιωάννα Κλεάνθους
Διευθύντρια Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων

22602806
ikleanthous@mof.gov.cy

Υπουργείο Εσωτερικών
Elma house, Μνασιάδου 10, 1065 Λευκωσία
Kυπριανού Κωνσταντίνος
Επικεφαλής Μονάδας Ευρωπαϊκών Ταμείων

22409999
ckyprianou@moi.gov.cy
Χριστιάνα Σύζηνου
Ανώτερη Διοικητική Λειτουργός

22409920
csizinou@moi.gov.cy

Υπουργείο Οικονομικών – Γενική Διεύθυνση Ανάπτυξης – Διεύθυνση Ευρωπαϊκών Ταμείων
Βύρωνος 29, 1096, Λευκωσία, Κύπρος
Ιωάννα Κλεάνθους
Διευθύντρια Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων 2

2602806
ikleanthous@mof.gov.cy
Λήδα Σκορδέλη
Ανώτερη Λειτουργός Συντονισμού

22602878
lskordelli@mof.gov.cy

Ένωση Δήμων Κύπρου
Ριγαίνης 78, 1010, Λευκωσία, Κύπρος

Ένωση Κοινοτήτων Κύπρου
Τ.Θ 25466 , 1310, Στρόβολος, Κύπρος
Κιτρομηλίδης Ανδρέας
Πρόεδρος

22672576
cuc@cytanet.com.cy
Στυλιανού Νικόλας
22672576
n.stylianou@ekk.org.cy

Λίστα Επικοινωνίας

Κοινή Γραμματεία του Προγράμματος Συνεργασίας Interreg VI-A “Ελλάδα-Κύπρος 2021-2027»

Λεωφόρος Γεωργικής Σχολής 65, 57001, Θεσσαλονίκη, Ελλάς
+30 2310 469 626
+30 2310 469 670
jts_grcy@mou.gr


SAGWNAΣαγώνα Κάτια

Συντονιστής της ΚΓ

Λεωφόρος Γεωργικής Σχολής 65, 570 01, Θεσσαλονίκη, Ελλάς
Τηλ: +30 2310 469 659
Fax: +30 2310 469 670
Email: ksagona@mou.gr


tsiagkanteΤσιαγκαντέ Βάια 
Υπεύθυνη Έργου, Υπεύθυνη Δημοσιότητας & Τεχνικής Βοήθειας

Λεωφόρος Γεωργικής Σχολής 65, 570 01, Θεσσαλονίκη, Ελλάς
Τηλ: +30 2310 469628
Fax: +30 2310 469670
Email: vtsiagkante@mou.gr


ksanthopoulosΞανθόπουλος Παναγιώτης
Υπεύθυνος Έργου

Λεωφόρος Γεωργικής Σχολής 65, 570 01, Θεσσαλονίκη, Ελλάς
Τηλ: +30 2310 469627
Fax: +30 2310 469670
Email: pxanthopoulos@mou.gr


serderidisΣερδερίδης Κων/νος
Υπεύθυνος Έργου

Λεωφόρος Γεωργικής Σχολής 65, 570 01, Θεσσαλονίκη, Ελλάς
Τηλ: +30 2310 469672
Fax: +30 2310 469670
Email: kserderidis@mou.gr


 


giamakiΕλένη Γιαμάκη
Γραμματεία

Λεωφόρος Γεωργικής Σχολής 65, 57001, Θεσσαλονίκη, Ελλάς
Τηλ: +30 2310 469626
Fax: +30 2310 469670
Email: egiamaki@mou.gr

Λίστα Επικοινωνίας

Γενική Διεύθυνση Ανάπτυξης, Υπουργείο Οικονομικών

Λεωφόρος Βύρωνος 29, 1409, Λευκωσία, Κύπρος.
Τηλεφωνικό Κέντρο: +357 22602900, +357 22602806
Fax: +357 22666810
Email: dggrowth@mof.gov.cy
Ιστοσελίδα:https://www.mof.gov.cy/mof/dggrowth/dggrowth.nsf/home/home?openform

 
Σημείο Πληροφόρησης Κύπρου

Λεωφόρος Βύρωνος 29, 1409, Λευκωσία, Κύπρος.
Τηλεφωνικό Κέντρο: +357 22602900, +357 22602806
Fax: +357 22666810
Email: dggrowth@mof.gov.cy
Ιστοσελίδα:https://www.mof.gov.cy/mof/dggrowth/dggrowth.nsf/home/home?openform

Περιοχή Συνεργασίας

gr

EL411 – Λέσβος, Λήμνος
EL412 – Ικαρία, Σάμος
EL413 – Χίος
EL421 – Κάλυμνος, Κάρπαθος – Ηρωική Νήσος Κάσος, Κως, Ρόδος
EL422 – Άνδρος, Θήρα, Κέα, Μήλος, Μύκονος, Νάξος, Πάρος, Σύρος, Τήνος
EL431 – Ηράκλειο
EL432 – Λασίθι
EL433 – Ρέθυμνο
EL434 – Χανιά

Flag Cyprus 1

CY00 – Κύπρος

Περιοχή Συνεργασίας

ΕΛΛΑΔΑ ΚΥΠΡΟΣ ΧΑΡΤΗΣ 2021 2027 1

gr

EL411 – Λέσβος, Λήμνος
EL412 – Ικαρία, Σάμος
EL413 – Χίος
EL421 – Κάλυμνος, Κάρπαθος – Ηρωική Νήσος Κάσος, Κως, Ρόδος
EL422 – Άνδρος, Θήρα, Κέα, Μήλος, Μύκονος, Νάξος, Πάρος, Σύρος, Τήνος
EL431 – Ηράκλειο
EL432 – Λασίθι
EL433 – Ρέθυμνο
EL434 – Χανιά

Flag Cyprus 1

CY00 – Κύπρος

Επικοινωνήστε μαζί μας

Για τεχνικές ερωτήσεις σχετικά με τις προσκλήσεις, το ΟΠΣ ή τον ιστότοπο, εξετάστε τις Συχνές Ερωτήσεις.

Για οποιαδήποτε άλλη ερώτηση, μπορείτε να επικοινωνήσετε με την Κοινή Γραμματεία συμπληρώνοντας την παρακάτω φόρμα: