coworking space with working places 2021 09 17 18 22 14 utc

Τύπος Πράξεων

Εγκεκριμένες πράξεις

Το ΠΣ INTERREG V-A «Ελλάδα-Κύπρος 2014-2020» εστίαζε στην ανταγωνιστικότητα και τις ΤΠΕ, την ενεργειακή απόδοση και την προσβασιμότητα, καθώς και στη διαφύλαξη και προστασία του περιβάλλοντος, στον ΘΧΣ και στην πρόληψη κινδύνων, λαμβάνοντας υπόψη τα γεωγραφικά χαρακτηριστικά της διασυνοριακής περιοχής (απόσταση μεταξύ των συμμετεχουσών περιοχών και γεωγραφικός κατακερματισμός). Οι μέχρι σήμερα υλοποιηθείσες αξιολογήσεις του Προγράμματος, επιβεβαιώνουν την αποτελεσματική και αποδοτική υλοποίηση του Προγράμματος καθώς και την ανταπόκριση της οικείας Στρατηγικής σε σημαντικές για τη διασυνοριακή περιοχή προκλήσεις.

Το πρόγραμμα Interreg VI-A «Ελλάδα-Κύπρος 2021-2027» χρηματοδοτεί έργα που είναι πρόθυμα να φέρουν λύσεις για να απαντήσουν σε 3 προτεραιότητες. Αυτές οι προτεραιότητες θα μας βοηθήσουν να βρούμε συγκεκριμένες και κοινές λύσεις στις παγκόσμιες προκλήσεις για να βελτιώσουμε την ποιότητα της ανθρώπινης ζωής και να διασφαλίσουμε μια βιώσιμη ανάπτυξη στην περιοχή συνεργασίας.

windmills operate producing green energy on hill s 2022 02 16 18 51 09 utc
INTERREG icons 2020 B1
Προστασία του φυσικού περιβάλλοντος, προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή με αποδοτική πράσινη ενέργεια, πρόληψη των κινδύνων και μείωση των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου

Ο τομέας της ενέργειας συνιστά βασικό άξονα πολιτικής για την ενέργεια και το κλίμα έως το 2030 και για τις δύο χώρες. Δράσεις συνεργασίας για την εφαρμογή πρωτοποριακών μεθόδων ενεργειακής αναβάθμισης κτηρίων (π.χ κτηρίων πολιτιστικής κληρονομιάς), μέσω ανταλλαγής εμπειριών και γνώσεων, θα συμβάλλουν στη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης των επιλέξιμων κτηρίων. Δδράσεις πρόληψης και αντιμετώπισης κινδύνων καθώς και θωράκισης οικοσυστημάτων και προετοιμασίας των τοπικών κοινωνιών απέναντι σε φυσικές καταστροφές θεωρούνται οι πλέον αρμόζουσες για την επίτευξη του εν λόγω στόχου. Από το ΠΣ θα δοθεί προτεραιότητα σε έργα αντιμετώπισης των κινδύνων λόγω της κλιματικής αλλαγής, ενώ παράλληλα θα επιδιωχθεί η ευαισθητοποίηση του πληθυσμού. Η προστασία των δασών, πέρα από τη θωράκιση της πλούσιας βιοποικιλότητας μπορεί να οδηγήσει σε μεγαλύτερη αποθήκευση και δέσμευση του διοξειδίου του άνθρακα. Αρωγός στην ενίσχυση της γαλάζιας διάστασης, το Πρόγραμμα δύναται να αναδείξει ζητήματα που σχετίζονται με το θαλάσσιο περιβάλλον και βιοποικιλότητα, όπως την ανάδειξη και θωράκιση των θαλάσσιων προστατευόμενων περιοχών, εξ’ ίσου με τις χερσαίες.

INTERREG icons 2020 C1
Προώθηση της κοινωνικο-οικονομικής ανάπτυξης μέσω της ενίσχυσης του πολιτισμού, του βιώσιμου τουρισμού και της κοινωνικής οικονομίας

Με πράξεις που θα εστιάζουν στην πρόσβαση στην εκπαίδευση, στην κοινωνική ένταξη και υποστήριξη των πλέον ευπαθών ομάδων (ΑμΕΑ, ασυνόδευτοι ανήλικοι μετανάστες/πρόσφυγες) μέσω υπηρεσιών φιλοξενίας και διασύνδεσης με τις κοινωνικές δομές, θα δημιουργηθεί και στα 2 κράτη μια κουλτούρα χωρίς διαχωρισμούς, αφήνοντας παράλληλα θετικό αποτύπωμα στον τομέα της οικονομίας. Θα γίνουν έργα που θα ενισχύσουν τον πολιτισμό και τον βιώσιμο τουρισμό στην οικονομική ανάπτυξη, την κοινωνική ένταξη και την κοινωνική καινοτομία.Δεδομένου ότι εν μέσω της υγειονομικής κρίσης η απασχόληση στον τουρισμό, όπως και σε πολλούς κλάδους, έχει δεχτεί σημαντικό πλήγμα, έργα σύνδεσης ενός από τους πλέον παραγωγικούς κλάδους της οικονομίας με την πλούσια πολιτιστική κληρονομιά της περιοχής (δημιουργία τουριστικών δραστηριοτήτων προστιθέμενης αξίας και αποποίηση του συμβατικού τουριστικού μοντέλου), αποτελούν κρίσιμη παρέμβαση για τη βιωσιμότητά του.Μέσω του Προγράμματος δύναται να αναπτυχθούν δράσεις για τη βελτίωση των υποδομών, παρεμβάσεις για την προώθηση του τουριστικού προϊόντος, καθώς και την προστασία, ανάδειξη και προβολή του πολιτιστικού πλούτου των δύο χωρών. Εναλλακτικές μορφές τουρισμού (οικοτουρισμός, αγροτουρισμός, συνεδριακός, θρησκευτικός, καταδυτικός, τρίτης ηλικίας, αθλητικός, εκτός περιόδων αιχμής κλπ) μπορούν να αναδείξουν την υπάρχουσα συμπληρωματικότητα μεταξύ Κύπρου και Ελληνικών Νήσων.

INTERREG icons 2020 E1
Μεγαλύτερη ασφάλεια και προστασία στην περιοχή παρέμβασης, μέσω της αποτελεσματικότερης ένταξης προσφύγων και μεταναστών

Η επιλέξιμη περιοχή αντιμετωπίζει μεγάλες ροές μεταναστών, (ιδίως από την όξυνση των προσφυγικών ροών του 2015), θέμα το οποίο χρήζει συνεχούς αναβάθμισης των παρεχόμενων υπηρεσιών, ενώ η συνεργασία και η κοινή αντιμετώπιση θεμάτων στα σύνορα της Ευρώπης αποτελεί προϋπόθεση της ασφαλούς και ποιοτικής ζωής των πολιτών της ΕΕ. Η ορθολογική διαχείριση των συνόρων, καθώς και εν συνόλω, της κινητικότητας και της μετανάστευσης, συνιστούν επιβεβλημένη ανάγκη για την περιοχή και σημαντική πρόκληση που καλείται να αντιμετωπίσει το Πρόγραμμα.Δράσεις συνεργασίας σε τοπικό και διασυνοριακό επίπεδο, θα συνεισφέρουν σημαντικά στην ανάπτυξη και προστασία της ευρύτερης περιοχής.

Αποτελέσματα πράξεων

Ε.Σ. 2.1
INTERREG icons 2020 B1

Προώθηση μέτρων ενεργειακής απόδοσης και μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου ​

Ε.Σ. 2.4
INTERREG icons 2020 B1

Προώθηση της προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή και της πρόληψης του κινδύνου καταστροφών, της ανθεκτικότητας, λαμβάνοντας υπόψη προσεγγίσεις που βασίζονται στο οικοσύστημα

Ε.Σ. 2.7
INTERREG icons 2020 B1

Ενίσχυση της προστασίας και της διατήρησης της φύσης, της βιοποικιλότητας και των πράσινων υποδομών, μεταξύ άλλων σε αστικές περιοχές, και μείωση όλων των μορφών ρύπανσης

Ε.Σ. 4.3
INTERREG icons 2020 C1

Προώθηση της κοινωνικοοικονομικής ένταξης περιθωριοποιημένων κοινοτήτων, νοικοκυριών με χαμηλό εισόδημα και μειονεκτουσών ομάδων, συμπεριλαμβανομένων των ατόμων με ειδικές ανάγκες, μέσω ολοκληρωμένων δράσεων που περιλαμβάνουν υπηρεσίες στέγασης και κοινωνικές υπηρεσίες

Ε.Σ. 4.6
INTERREG icons 2020 C1

Ενίσχυση του ρόλου του πολιτισμού και του βιώσιμου τουρισμού στην οικονομική ανάπτυξη, την κοινωνική ένταξη και την κοινωνική καινοτομία

Ε.Σ. 7.3
INTERREG icons 2020 E1

Προστασία και οικονομική και κοινωνική ενσωμάτωση των υπηκόων τρίτων χωρών