Αποτελέσματα 2ης Πρόσκλησης Προγράμματος
Τετάρτη, 07 Δεκέμβριος 2011 13:00

 

Αποτελέσματα 2ης Πρόσκλησης Προγράμματος Διασυνοριακής Συνεργασία «Ελλάδα – Κύπρος 2007-2013»

Στα επισυναπτόμενα αρχεία δίνεται η ανακοίνωση των αποτελεσμάτων της 2ης Πρόσκλησης καθώς και ο πίνακας Γ με τα εγκεκριμένα έργα προς χρηματοδότηση, ο πίνακας Β με τα αξιολογηθέντα έργα και τη βαθμολογική κατάταξη των έργων ανά Άξονα Προτεραιότητας και τέλος ο πίνακας Α με τα απορριπτόμενα έργα από το 1ο Στάδιο αξιολόγησης.

Πίνακας Γ: Εγκεκριμένα Έργα προς Χρηματοδότηση

Πίνακας Β: Αξιολογηθέντα Έργα

Πίνακας Α: Απορριπτόμενα από 1ο Στάδιο Αξιολόγησης

Δελτίο Τύπου Ανακοίνωσης Αποτελεσμάτων της 2ης Πρόσκλησης του Προγράμματος Διασυνοριακής Συνεργασίας Ελλάδα-Κύπρος 2007-2013

 

 

 
Άξονας Προτεραιότητας
Κύριος Εταίρος
Αρ. Πρόσκλησης
Ειδικός στόχος