Τροποποίηση εγκεκριμένων έργων 1ης Πρόσκλησης
Τρίτη, 09 Οκτώβριος 2012 08:52

 

Πραγματοποιήθηκαν τροποποιήσεις στα παρακάτω έργα:

 

Μείωση συνολικού προϋπολογισμού για το έργο ΓΕΩΤΟΠΙΑ

 

Ανακατανομή προϋπολογισμού για τα έργα: PARA-MARE TOURISM, ΟΙΚΟΠΕΡΙΗΓΗΤΕΣ και ΤΗΛΕΠΡΟΜΗΘΕΑΣ

 

Αποχώρηση και αντικατάσταση εταίρων στο έργο IMAST

 

Αναλυτικές πληροφορίες δίνονται στη διέυθυνση:

 

http://www.greece-cyprus.eu./index.php?option=com_projects&view=items&Itemid=3&limitstart=20

 

 
Άξονας Προτεραιότητας
Κύριος Εταίρος
Αρ. Πρόσκλησης
Ειδικός στόχος