Οδηγίες και διευκρινήσεις σχετικά με τους δείκτες απάτης για το ETΠA, το ΕΚΤ και το Ταμείο Συνοχής
Πέμπτη, 01 Δεκέμβριος 2011 00:00

Οδηγίες και διευκρινήσεις αναφορικά στις διαδικασίες πρόληψης και αντιμετώπισης της απάτης σε συγχρηματοδοτούμενα έργα από το ΕΤΠΑ, ΕΚΤ και το Ταμείο Συνοχής.

Οδηγίες για την πρόσληψη και την αντιμετώπιση της απάτης

 
Άξονας Προτεραιότητας
Κύριος Εταίρος
Αρ. Πρόσκλησης
Ειδικός στόχος