Μετάθεση την Τρίτη 7 Μαΐου 2013 των Προτάσεων που θα αποσταλούν με συστημένη επιστολή ή ιδιωτικό ταχυδρομείο
Τρίτη, 30 Απρίλιος 2013 09:47

Μετάθεση κατά μια ημέρα της ημερομηνίας παραλαβής Προτάσεων Στρατηγικών Έργων Προγράμματος Διασυνοριακής Συνεργασίας Ελλάδα - Κύπρος 2007-2013, στην περίπτωση που αποσταλούν με συστημένη επιστολή ή ιδιωτικό ταχυδρομείο, λόγω του εορτασμού της 1ης Μαΐου, την Τρίτη 7 Μαΐου

 Σας ενημερώνουμε ότι λόγω του ότι η αργία της 1ης Μαΐου  θα μεταφερθεί και θα εορταστεί την Τρίτη 7 Μαΐου 2013 για όλο τον ιδιωτικό τομέα δεν θα λειτουργήσουν τα ιδιωτικά ταχυδρομεία κατά τη μέρα αυτή.

 Κατόπιν της ως άνω απόφασης, θα γίνουν αποδεκτές οι προτάσεις οι οποίες θα υποβληθούν σύμφωνα με την αντίστοιχη παράγραφο του άρθρου 9 της πρόσκλησης  καθώς και του άρθρου 2.2. του οδηγού Προγράμματος της πρόσκλησης,  με συστημένη επιστολή ή ιδιωτικό ταχυδρομείο, και θα παραληφθούν από την ΚΤΓ έως και την Τετάρτη  8/05/2013.


Διευκρινίζεται ότι για τις περιπτώσεις κατά τις οποίες οι προτάσεις υποβάλλονται ιδιοχείρως, ισχύει η καταληκτική ημερομηνία 30/4/2013 και ώρα 16:00μ.μ.

Επιπλέον και για τις περιπτώσεις κατά τις οποίες οι προτάσεις υποβληθούν με ιδιωτικό ταχυδρομείο ή συστημένη επιστολή, η ημερομηνία αποστολής παραμένει η 30/4/2013 και αποδεικνύεται με την σφραγίδα του ταχυδρομείου ή και το σχετικό αποδεικτικό παραλαβής.

 

Κατά τα λοιπά ισχύουν τα αναφερόμενα στη πρόσκληση.

 
Άξονας Προτεραιότητας
Κύριος Εταίρος
Αρ. Πρόσκλησης
Ειδικός στόχος