Στρατηγική Μελέτη Περιβάλλοντικών Επιπτώσεων (ΣΜΠΕ) του Επιχειρησιακού Προγράμματος Διασυνοριακής Συνεργασίας "Ελλάδα-Κύπρος 2014-2020
Πέμπτη, 21 Αύγουστος 2014 10:41

Στρατηγική Μελέτη Περιβάλλοντικών Επιπτώσεων (ΣΜΠΕ) του Επιχειρησιακού Προγράμματος Διασυνοριακής Συνεργασίας "Ελλάδα-Κύπρος 2014-2020

Δήλωση Άρθρου 9

Μη Τεχνική Περίληψη του συνόλου της ΣΜΠΕ

 
Άξονας Προτεραιότητας
Κύριος Εταίρος
Αρ. Πρόσκλησης
Ειδικός στόχος